سیستم خورشیدی جدا از شبکه Off Grid

اجزا ی اصلی یک سیستم تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی نوع جداازشبکه (Off- Grid )

عبارتند از:

 

  • پنل خورشیدی : تبدیل کننده انرژی فوتون های نوری به انرژی الکتریکی می باشد.جهت افزایش جریان وولتاژ تولیدی مجموعه صفحات متناسب بابار متصل ، معمولا مجموعه بصورت سری یا موازی نصب می گردد.

  • شارژ کنترلر : کنترل کننده ولتاژ ومیزان شارژ به منظور رسیدن به منحنی بهینه شارژ وهمچنین افزایش عمر مفید باتری.

  • باتری : ذخیره کننده انرژی برای استفاده ازسیستم درطول شب وروزهای ابری . ولتاژ وظرفیت باتریها می بایست متناسب با تعداد روزهای ابری ومیزان بار انتخاب گردد.

  • اینورتر: برای تبدیل ولتاژ DC به ولتاژ AC جهت مصرف کننده های متناوب.

 

ویژگی اصلی این نوع سیستم ، وجود باتری برای ذخیره انرژی درطول شب و روز های ابری می باشد و بنابراین ضرورتی به

دسترسی به منبع انرژی پشتیبان مانند شبکه محلی یا ژنراتور پشتیبان نمی باشد. اما بدلیل داشتن  اجزای بیشتر ، هزینه      

 نصب ونگهداری سیستم  Off- Grid بیشتراز سیستم On-Grid می باشد.

untitled-1