سایر محصولات (تابلو های توزیع AC و DC و …)

سایر محصولات

• انواع تابلوهای توزیع DC

طراحی وساخت انواع تابلوهای DC براساس نیاز مشتری. 

DC-PDB

 

• انواع تابلوهای توزیع AC فشارضعیف

طراحی وساخت انواع تابلوهای AC براساس نیاز مشتری.

 

• تابلو LVD BOX
سیستم فوق بمنظور حفاظت ولتاژی مسیر باتری بصورت خودکار  طراحی وتولید شده است.

همچنین این سیستم قابلیت دریافت آلارمهای سایت وارسال آن را دارا می باشد.

LVD