سیستم خورشیدی متصل به شبکه OnGrid

 

انرژی الکتریکی حاصل ازسیستم فتوولتائیک (بااستفاده ازتجهیزات الکتریکی مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب ، همچون اینورترهای متصل به شبکه و..) ضمن تغییر شکل وتطبیق سطح ولتاژوفرکانس ،انرژی الکتریکی حاصل ازسیستم فتوولتائیک، با مشخصات سطح ولتاژ و اختلاف فاز ،فرکانس و.. به شبکه سراسری برق تزریق می نماید .با استفاده از نیروگاههای فتوولتائیک     متصل به شبکه سراسری بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز ضمن تقویت انرژی جاری درشبکه توزیع ، به دلیل تزریق ولتاژ وجریان مانع افت ولتاژ شبکه توزیع گردیده ودرنتیجه ازفشاربرروی نیروگاه ها درطی روز جلوگیری می کند. دراین روش علاوه برتامین بخشی ازانرژی الکتریکی موردنیاز مصرف کننده انرژی الکتریکی ( مازادبرمصرف) به شبکه سراسری برق توزیع میشود.   درشکل زیر این روش کاربرد سیستمهای برق خورشیدی متصل به شبکه نشان داده شده است.

 Home Solar System