چراغهای خورشیدی

این چراغها جهت مصارف زیر مناسب می باشند:

  • روشنایی معابر، خیابانها و بزرگراهها
  • روشنایی محوطه های باز
  • روشنایی میادین شهری
  • روشنایی محوطه پارکینگهای رو باز
  • روشنایی ایستگاههای اتوبوس
  • روشنایی پیاده رو ها و پارکها
  • روشنایی سواحل دریاها

30

66

LIGHTING

LI

34