علائم راهنمایی خورشیدی

 

 

جهت هشدار برروی گاردریلها ( خصوصا سرپیچها) می توان ازچراغ چشمک زن LED خورشیدی با قابلیت نصب سریع برروی گاردریلهای موجود استفاده نمود.

Full page photo